تست آنلاین تمرین‌ها۰۸ - روال کلی
۰۹ - یادداشت
۱۰ - کاشتن
۱۱ - سرراست
۱۲ - روال کار
۱۳ - هشدار
۱۴ - ایجاد یک رویداد
۱۵ - نوشتن
۱۶ - میزفرمان
۱۷- زودکنش
۱۸ - دگرگون شونده
۱۹ - نامگذاری
۲۰ - شماره
۲۱ - عملگرھای رایشگری
۲۲ - روندهای رایشگری
۲۳ - بولی
۲۴ - عملگرھای سنجشی برابری
۲۵ - عملگرھای سنجشی میزان
۲۶ - نویسه
۲۷ - روندهای رشته‌ای ساده
۲۸ - روندهای رشته‌ای یافتن
۲۹ - بندواژه‌های ویژه
۳۰ - زمان
۳۱ - روندهای زمان
۳۲ - آرایه
۳۳ - روندهای آرایه
۳۴ - ساختار
۳۵ - گونه
۳۶ - دیگر ارزش‌ها
۳۷ - دریافت فوری
۳۸ - عملگرھای بیتی
۳۹ - اگر
۴۰ - عملگرھای بخردانه
۴۱ - دیگری
۴۲ - اگر پس
۴۳ - گزینه و باره
۴۴ - عملگرھای بایستی
۴۵ - چرخه شمارش
۴۶ - چرخه درون
۴۷ - چرخه هنگامیکه
۴۸ - چرخه انجام و هنگامیکه
۴۹ - شکست چرخه
۵۰ - ادامه چرخه
۵۱ - افکندن اشتباه
۵۲ - ساخت پردازه
۵۳ - برگشت
۵۴ - اندازه
۵۵ - اشکال زدایی
۵۶ - تبدیل به شماره
۵۷ - تبدیل به بولی
۵۸ - تبدیل به رشته
۶۰ - مکان مرورگر
۶۱ - تاریخچه مرورگر
۶۲ - برگه‌نمایش مرورگر
۶۳ - ویژگیهای مرورگر
۶۴ - پنجره مرورگر
۶۵ - هماهنگی زمانی
۶۶ - شیرینی
۶۷ - رویداد موشواره
۶۸ - رویداد صفحه‌کلید
۶۹ - رویداد پرسش‌نامه
۷۰ - رویداد قاب
۷۱ - رویداد کشیدن
۷۲ - رویداد میانبر
۷۳ - گونه‌های دیگر رویداد
۷۵ - انتخوابگر عناصر
۷۶ - تغییر توی عناصر
۷۷ - تغییر ویژگی عناصر
۷۸ - تغییر سبک عناصر
۷۹ - اتصال به رویداد
۸۱ - افزودن و زدودن عنصر
۸۲ - این
۸۳ - یافتن عناصر
۸۴ - ویژگی عناصر
۸۵ - محدوده دگرگون شونده
۸۶ - سازمندی گزاره
۸۸ - آژاکس
۸۹ - کتابخانه